Prihlásením sa do ojedinelého projektu organizovaného spoločnosťou KOSIT a.s. sme sa zaviazali dodržať schválené postupy, ktoré rozvíjajú rozumové, citové a psychomotorické schopnosti dieťaťa. Takto sme získali možnosť komplexnejšie zakomponovať do výchovno-vzdelávacieho procesu problematiku separovania odpadov. Okrem manuálu „Škôlka Ježka Separka“, ktorý obsahuje učebný text na každý mesiac o plaste, skle, papieri, kove či inom odpade, aktivity a činnosti pre deti, maňušky Ježka Separka, maskota separovaného odpadu, CD s pesničkami, knižky Dobrodružstvá Ježka Separka sme dostali aj pečiatku Ježka Separka – symbol škôlky, ktorá sa pozitívne stavia k problematike ochrany životného prostredia.