V roku 2020 sme sa zapojili do Národného projektu Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov, vďaka ktorému u nás tento školský rok 2021/2022 pôsobí školská psychologička a pedagogická asistentka.

Činnosť pedagogickej asistentky spočíva v bezprostrednej spolupráci s učiteľkou v triede a s pedagogickými zamestnancami školy, v uľahčovaní adaptácie detí na prostredie školy a pomoci pri prekonávaní bariér, ktoré plynú z ich znevýhodnenia. Spoluorganizuje činnosti detí počas výchovno-vzdelávacieho procesu v súlade s pokynmi učiteľa. Pomáha pri aktivitách organizovaných materskou školou, komunikuje so zákonnými zástupcami detí o procese výchovy a vzdelávania, oboznamuje sa s ich rodinným prostredím. Riadi sa etickým kódexom pedagogického zamestnanca, zachováva mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa v súvislosti so svojou činnosťou dozvedela.

Školská psychologička poskytuje odborné psychologické služby deťom, zákonným zástupcom a pedagogickým zamestnancom materskej školy v súlade s cieľmi výchovy a vzdelávania.

Hlavnou úlohou je posilňovanie psychického zdravia detí a harmonický vývoj v podmienkach materskej školy. Zameriava sa na zlepšovanie klímy v materskej škole, rozvoj sociálnych zručností, preventívnu činnosť, výchovné poradenstvo, pozorovanie a včasné identifikovanie odchýliek vo vývine, porozumenie súvislostiam, ktoré vedú k ťažkostiam dieťaťa, a s tým spojené hľadanie riešení.

Školská psychologička poskytuje podporu a poradenstvo deťom, rodičom a pedagogickým zamestnancom aj v súvislosti s mimoriadnou situáciou súvisiacou s pandémiou koronavírusu.

Jej činnosť je zameraná priamo na deti, ale pre väčšiu efektivitu sú do procesu zapojení aj ostatní účastníci výchovno – vzdelávacieho procesu ako pedagogickí zamestnanci a rodičia.

Školský psychológ sa pri práci riadi etickým kódexom školského psychológa a etickým kódexom práce psychológa.

Kontaktné údaje na školskú psychologičku:

Mgr. Daša Stašová

č. dverí 11 (dvere vedľa triedy Žirafiek)

E-mail:  psychologstrecnianska@gmail.com

Konzultačné hodiny

PO – PIA

7.30 – 15.00 hod.

V prípade záujmu o konzultáciu je potrebné dohodnúť si termín vopred, a to prostredníctvom e-mailu alebo osobne.

Včasná intervencia a riešenie akéhokoľvek problému je podstatné. Preto, ak máte pocit, že Vaše dieťa potrebuje psychologickú podporu, príďte na konzultáciu.