V roku 2020 sme sa zapojili do Národného projektu Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov.

V školskom roku 2022/2023 pôsobí v MŠ školská psychologička.

Školská psychologička poskytuje odborné psychologické služby deťom, zákonným zástupcom a pedagogickým zamestnancom materskej školy v súlade s cieľmi výchovy a vzdelávania.

Hlavnou úlohou je posilňovanie psychického zdravia detí a harmonický vývoj v podmienkach materskej školy. Zameriava sa na zlepšovanie klímy v materskej škole, rozvoj sociálnych zručností, preventívnu činnosť, výchovné poradenstvo, pozorovanie a včasné identifikovanie odchýliek vo vývine, porozumenie súvislostiam, ktoré vedú k ťažkostiam dieťaťa, a s tým spojené hľadanie riešení.

Školská psychologička poskytuje podporu a poradenstvo deťom, rodičom a pedagogickým zamestnancom aj v súvislosti s mimoriadnou situáciou súvisiacou s pandémiou koronavírusu.

Jej činnosť je zameraná priamo na deti, ale pre väčšiu efektivitu sú do procesu zapojení aj ostatní účastníci výchovno – vzdelávacieho procesu ako pedagogickí zamestnanci a rodičia.

Školský psychológ sa pri práci riadi etickým kódexom školského psychológa a etickým kódexom práce psychológa.