Oznámenie

o prijímaní detí do Materskej školy, Strečnianska 2, Bratislava

na školský rok 2019/2020

V zmysle § 59 ods. 3 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov prijímanie detí do materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka sa uskutoční

v termíne od —–

Na základe písomnej žiadosti zákonných zástupcov detí sa na predprimárne vzdelávanie v materských školách v zmysle § 59 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa budú na základe žiadosti zákonných zástupcov detí prednostne prijímať:

  • deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku a majú v nasledujúcom školskom roku plniť povinnú školskú dochádzku,
  • deti s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky,
  • deti s dodatočne odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky.

 

V súlade s § 3 vyhlášky č. 306/2008 Z. z. o materskej škole v znení vyhlášky č. 308/2009 riaditeľka materskej školy po predchádzajúcom prerokovaní v pedagogickej rade školy dňa —– určuje

OSTATNÉ PODMIENKY PRIJÍMANIA DETÍ:

v prípade zvýšeného záujmu o prijatie detí do materskej školy sa budú na základe žiadosti zákonných zástupcov detí prednostne prijímať:

  • súrodenci už umiestnených detí

 

PREBERANIE ŽIADOSTÍ O PRIJATIE DIEŤAŤA SA USKUTOČNÍ V TERMÍNE:

—–

——-

 

Pri prijímaní detí zákonní zástupcovia detí predložia:

  • Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie v materskej škole s vyučovacím jazykom slovenským s potvrdením o zdravotnom stave dieťaťa

 

Písomné rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie oznámi riaditeľka materskej školy zákonnému zástupcovi dieťaťa najneskôr do ——.

Žiadosť o prijatie dieťaťa (doc)

Tlačivo si môžete stiahnuť aj z internetovej stránky www.petrzalka.sk,  kde je zverejnené v časti oddelenia školstva a športu. Tlačivo „Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie v materskej škole s vyučovacím jazykom slovenským“.