História

MŠ Strečnianska 2, Bratislava začala prevádzku 4.10.1982. Kvalita edukačného procesu jej vybudovala kredit materskej školy, ktorá sa významne podieľa na výchove mladej generácie v mestskej časti Petržalka.

Starostlivosť o deti zabezpečuje 14 kvalifikovaných pedagogických zamestnancov. Neustálym odborným vzdelávaním a realizáciou súčasných trendov v pedagogike, odhaľujú možnosti zefektívňovania predprimárneho vzdelávania.

Materská škola, Strečnianska 2, Bratislava počas celej svojej existencie, je školou s plne využitou kapacitou. Postupnou modernizáciou interiéru i exteriéru vytvára predpoklady pre úspešnú prácu s deťmi.

  • 4.10.1982 – Zahájenie prevádzky JASLE A MATERSKÁ ŠKOLA, ŽUKOVOVA 2, Bratislava
  • 1991/92 – Zmena  organizácie MATERSKÁ ŠKOLA, STREČNIANSKA 2, Bratislava  (7 tried)
  • od 1995 – Realizácia projektu „Konštruktivistický prístup vo výchovno-vzdelávacom procese“
  • od 1996 – Fakultatívna materská škola zabezpečujúca pedagogickú prax študentov PdF UK, PaSA, SZŠ
  • od 2002 – Realizácia projektu „Škola podporujúca zdravie“
  • od 2003 – Realizácia multimediálneho projektu “ADAMKO-HRAVO, ZDRAVO“
  • 2005/06 – Zaradenie do celoslovenskej siete „Škôl podporujúcich zdravie“