Aktuálne informácie

 

O Z N A M

k poskytovaniu dotácií na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa

(ďalej len „dotácia na stravu“)

 

Na základe pokynov UPSVaR vyzývame zákonných zástupcov tých detí, ktoré budú navštevovať v školskom roku 2021/2022 ZŠ alebo MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka a ktoré s nimi žijú v jednej domácnosti, aby predložili na oddelenie sociálnych vecí miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Petržalka (5.poschodie, kancelária č. 501) vyplnený Formulár na posúdenie príjmu aj s potrebnými dokladmi. Formulár v tlačenej podobe je k dispozícii na oddelení sociálnych vecí miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Petržalka.

Dotácia na stravu sa bude poskytovať na dieťa, ktoré žije v domácnosti:

  1. ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi
  2. alebo ktorej príjem je najviac vo výške životného minima
  3. alebo v ktorej si ani jeden člen domácnosti neuplatnil na toto dieťa nárok na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa, ktoré dovŕšilo 6 rokov veku a nedovŕšilo 15 rokov veku (uvedené sa týka len detí, ktoré budú v školskom roku 2021/2022 navštevovať základnú školu alebo posledný ročník materskej školy).

Pre poskytnutie dotácie na stravu od 1.9.2021 do 31.12.2021 je termín predloženia vyplneného Formuláru na posúdenie príjmu 5. august 2021.

Ďalší termín predloženia vyplneného Formuláru na posúdenie príjmu pre poskytnutie dotácie na stravu od 1.10.2021 do 31.12.2021 je 8. september 2021.

Pre poskytnutie dotácie na stravu od 1.11.2021 do 31.12.2021 pre dieťa podľa bodov a) a b) je možné predložiť vyplnený Formulár na posúdenie príjmu aj po 8. septembri 2021.

Pre poskytnutie dotácie na stravu po 1.1.2022 pre dieťa podľa bodov a) až c) bude potrebné predložiť vyplnený nový Formulár na posúdenie príjmu aj s potrebnými dokladmi. Termín uzávierky bude včas zverejnený na našom webovom sídle.

Bližšie informácie k dotáciám na stravu vám poskytne:

 

Formulár na stiahnutie TU

  • Prerušenie prevádzky MŠ Strečnianska v čase letných prázdnin je od 1. augusta 2021 do 31. augusta 2021
  • V prípade, že vaše dieťa nenastúpi do MŠ, je odhlásenie možné najneskôr do 7.30 hod. v deň neprítomnosti

20161205_133844

Akcie pre deti v MŠ Strečnianska

aktuálna výzdoba MŠ
návštevy kultúrnych podujatí
divadelné predstavenia v MŠ
enviromentálne aktivity
účasť na prehliadkach detského umeleckého prednesu
športové súťaže
výtvarné prehliadky
karneval
juniáles
disco-show
výlety

Akcie pre rodičov v MŠ Strečnianska

tvorivé dielne rodičov spolu s deťmi
prezentácie nátierok, šalátov a jedál podávaných deťom spojené s ochutnávkou a s možnosťou získať recepty
spoločné triedne posedenia
besiedky
športové aktivity
konzultácie s psychologičkou
brigády, podpora a účasť na realizácii projektov

dsc_0010

Aktivity

Nadštandardné aktivity:

výuka anglického jazyka
predplavecká príprava
korčuľovanie
logopedická terapia

Spolupracujeme s:

Pedagogickou fakultou Univerzity Komenského, Bratislava
Strednou zdravotníckou školou, Strečnianska 20, Bratislava
Pedagogickou a sociálnou akadémiou, Bullova 2, Bratislava
Centrom Pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Švabinského ul., Bratislava
Základnou školou, Budatínska 61, Bratislava
Mestskou knižnicou, Prokofievova ul., Bratislava
Eko Daphné, Envirosvet, Šašovinky
Obvodným oddelením Policajného zboru Bratislava V
Hasičskou stanicou v Petržalke, Čapajevova ul., Bratislava
Mestskou políciou

V školskom roku 2020/2021 pripravujeme:

Projekty

O2 Športová akadémia Mateja Tótha

V školskom roku 2018/2019 trieda Žirafiek získala projekt O2 Športovú akadémiu Mateja Tótha na pol roka bezplatne, športovú sadu a mliečny program na týždeň. Stalo sa tak po zapojení sa do súťaže, ktorú vyhlásili Levické mliekarne, spoločnosť Levmilk “Vychutnaj a vyhraj”. Získali sme cenu ako vyžrebovaný víťaz. Cieľom akadémie bolo učiť deti mať pozitívny vzťah…

Zobraziť album

Deň materských škôl

Deň materských škôl na Slovensku Z iniciatívy Slovenského výboru Svetovej organizácie pre predškolskú výchovu (SV OMEP) vznikla myšlienka usporiadať Deň materských škôl na Slovensku. Minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Juraj Draxler na základe žiadosti SV OMEP prevzal záštitu nad Dňom materských škôl na Slovensku a nad všetkými sprievodnými aktivitami, ktorých iniciátorom je…

Zobraziť album

Škôlka Ježka Separka

Prihlásením sa do ojedinelého projektu organizovaného spoločnosťou KOSIT a.s. sme sa zaviazali dodržať schválené postupy, ktoré rozvíjajú rozumové, citové a psychomotorické schopnosti dieťaťa. Takto sme získali možnosť komplexnejšie zakomponovať do výchovno-vzdelávacieho procesu problematiku separovania odpadov. Okrem manuálu „Škôlka Ježka Separka“, ktorý obsahuje učebný text na každý mesiac o plaste, skle, papieri, kove či inom odpade,…

Zobraziť album

Zelené vzdelávanie

Ďakujeme Nadácii Volkswagen za grantový finančný príspevok na realizáciu nášho projektu “Zelená trieda”. Sme vďační všetkým rodičom detí navštevujúcich našu materskú školu, MC Budatko a OZ Všestranko, ktorí priložili ruku k dielu (a ešte priložia) a pomohli k zútulňovaniu a premene nevyužitého priestoru – átrium a postupne revitalizovať aj školský dvor.

Zobraziť album