Školský vzdelávací program

Slniečkový rok

Školský vzdelávací program Slniečkový rok Materskej školy Strečnianska 2, je vypracovaný tak, aby prostredníctvom zmysluplnej výchovno-vzdelávacej činnosti, podporovanej doplnkovými aktivitami, celoškolskými edukačnými projektmi a krúžkami, zabezpečil celostný rozvoj osobnosti dieťaťa v poznaní dieťaťa ako seba samého, sveta ľudí, prírody a kultúry.

Je rozpracovaný v obsahových celkoch, ktoré sú logicky usporiadané podľa jednotlivých ročných období.

Jednotlivé témy pojmovo a vzťahovo na seba nadväzujú, čím vytvárajú priestor pre rozvíjanie poznatkového systému detí a na rozvíjanie a upevňovanie ich zručností.

Prierezová téma Lúčik zdravia

Do školského vzdelávacieho programu je integrovaná prierezová téma Lúčik zdravia, ktorá sa prelína vo všetkých tematických okruhoch (Ja som, Ľudia, Príroda, Kultúra) a vzdelávacích oblastiach (perceptuálno-motorickej, kognitívnej, sociálno-emocionálnej).

Prierezová téma Krajina zázrakov

Prierezová téma „Krajina zázrakov“ rozširuje obsah Štátneho vzdelávacieho programu, je určená 5-6 ročným deťom so zameraním na rozvoj prírodovedného poznávania.

krajinazazrakov

Organizácia školského roka v programe Slniečkový rok

JESEŇ

Nástup do materskej školy, do novej triedy je pre dieťa prelomovým obdobím. Prácu s dieťaťm preto zameriavame na podnecovanie komunikácie a kooperáciu medzi deťmi. Venujeme sa aj bezpečnosti pri dopravných situáciách. Zaoberáme sa tiež ročným obdobím, objavovaním typických znakov jesene a spoznávaním rastlín a živočíchov.

V jeseni sú v škôlke plánovaná viaceré exkurzie a tématické oslavy.

September - Október

Dopravná abeceda

– Cestička do škôlky

– Dopravné značky, signalizácia

– Dopravné prostriedky

– Bezpečnosť na ceste

– Volajte 112

Október - November

Jeseň, pani bohatá

– Jeseň prišla

– Jeseň dary rozdáva

– Jesenné zábavy a smútky

– Moje telo rastie zdravo

– Jeseň v lese

ZIMA

V zimnom období v škôlke využijeme bohaté možnosti zimných sviatkov (Mikuláš, Vianoce, Fašiangy) a priblížime ďeťom tradície. Zároveň si deti vyskúšajú svoje zručnosti pri príprave darčekov, pri pečení medovníkov, príprave programu na besiedku a výrobe karnevalových masiek.

Popri hrách sa deti oboznámia so zimnou prírodou. Zimné počasie poskytuje jedinečnú možnosť k pozorovaniam a pokusom so snehom a ľadom – deti vnikajú do tajov zimnej živej a neživej prírody. Zimné športy a hry rozvíjajú pohybové schopnosti, otužujú deti a pozitívne vplývajú na ich zdravie.

December

Zimné tajomstvá

– Čakanie na Mikuláša

– Vianočná cukráreň

– Vianoce prichádzajú

– Aj zima vie byť čarovná

– Zvieratá a vtáky v zime

– Zimné športy radovánky

Január

Aktovka plná tajomstiev

– Budú z nás školáci

– oboznámenie sa s prostredím základnej školy

Február

Fašiangy

– Čarovanie s farbami

– Urobme si masky

– Fašiangový karneval

JAR

Začiatkom jari vychádzame z marcových tradícii mesiaca knihy a Veľkonočných sviatkov. S nástupom jarného počasia budeme pozorovať zmeny v prírode a prírodné javy a utvárať základy environmentálneho cítenia.

Obsahový celok JA A MOJI NAJMILŠÍ je zameraný na rozvíjanie vzťahov k členom rodiny, ako i schopnosti vyjadriť vzťahy prostredníctvom rôznych umeleckých výrazových prostriedkov.

Po ukončení CYKLO-SKÚŠKY získajú deti detský vodičák na kolobežku alebo bicykel.

Marec

Jarné prebudenie

– Jar k nám letí

– Zo semienka rastlina

– Zvieratá a mláďatá

– Veľkonočné tajomstvo

Apríl

Eko apríl

– Zem je naša planéta, hviezdy a planéty

– Zachráň svoj strom

– Vláčik – Separáčik

– Čo dokážu detičky ich šikovné ručičky

Máj

Ja a moji najmilší

– Ja a moja rodina

– Mamička má sviatok, vznik života – bábätko

– Cyklo skúška – detský vodičák

– Až vyrastiem budem…

LETO

Leto zahŕňa oslavy Medzinárodného dňa detí, upevňovanie vzťahov v rodine a multikultúrnu výchovu s cieľom klásť základy tolerancie. Deti sa budú tiež zoznamovať s kolobehom vody v prírode, s prírodou okolo vodných tokov na Slovensku a so súvisiacimi situáciami ohrozujúcimi zdravie.

Podnikneme rôzne výlety a exkurzie (ZOO) – deti si rozvíjajú zmyslové poznávanie, v ktorom sa obohacujú pocity, vnímanie a predstavy.

Jún

Slniečkovo leto

– Týždeň detskej radosti

– Pri vode pri rieke

– Leto prišlo

– Cestujeme na prázdniny

Apríl

Slniečko nás volá

– Rozprávková krajina

– Všetci sme kamaráti