Oznam o termíne a podmienkach prijímania detí na predprimárne vzdelávanie do Materskej školy, Strečnianska 2, Bratislava pre školský rok 2022/2023

prijímanie žiadostí o prijatie dieťaťa do materskej školy sa uskutoční v termíne

od 2. mája do 6. mája 2022.

V pondelok, 2. mája 2022, v čase od 09.00 hod. do 16.30 hod.

utorok až piatok, v čase od 10.30 hod. do 12.30 hod.

Pri prijímaní detí zákonní zástupcovia predložia:

Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie do materskej školy s potvrdením o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa, ktoré obsahuje aj údaj o povinnom očkovaní dieťaťa.

Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie do materskej školy zákonní zástupcovia doručia:

 • osobne v uvedenom termíne a čase,

alebo

 • poštou, na adresu materskej školy.

 

Podmienky prijímania detí na predprimárne vzdelávanie

v Materskej škole, Strečnianska 2, Bratislava pre školský rok 2022/2023

 

Dieťa sa na predprimárne vzdelávanie prijíma na základe žiadosti zákonného zástupcu alebo zástupcu zariadenia, ktorú podáva riaditeľke materskej školy spolu s potvrdením o zdravotnej spôsobilosti od všeobecného lekára pre deti a dorast; potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa obsahuje aj údaj o povinnom očkovaní dieťaťa. Žiadosť podaná bez tohto potvrdenia nie je úplná a nie je akceptovateľná.

Deti s poruchami výživy predkladajú okrem žiadosti o prijatie aj vyjadrenie všeobecného lekára pre deti a dorast a vyjadrenie odborného lekára, ktorý nariadil špeciálne stravovanie.

Ak sa do materskej školy prijíma dieťa, ktoré má príslušným zariadením poradenstva a prevencie zaradeným v sieti škôl a školských zariadení SR identifikované špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby, zákonný zástupca k žiadosti predloží:

 • potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a

dorast, potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa obsahuje aj údaj o povinnom

očkovaní dieťaťa,

 • vyjadrenie príslušného zariadenia poradenstva a prevencie a
 • odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast.

V zmysle §144a zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „školský zákon“) sa na Žiadosti o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie vyžaduje podpis oboch zákonných zástupcov dieťaťa.

Podpis oboch zákonných zástupcov dieťaťa sa nevyžaduje, ak:

 • jednému z rodičov bol obmedzený alebo pozastavený výkon rodičovských práv a povinností vo veciach výchovy a vzdelávania dieťaťa, ak jeden z rodičov bol pozbavený výkonu rodičovských práv a povinností vo veciach výchovy a vzdelávania dieťaťa, alebo ak spôsobilosť jedného z rodičov na právne úkony bola obmedzená,
 • jeden z rodičov nie je schopný zo zdravotných dôvodov podpísať sa, alebo
 • vec neznesie odklad, zadováženie súhlasu druhého rodiča je spojené s ťažko prekonateľnou prekážkou a je to v najlepšom záujme dieťaťa.

Rozhodnutia, ktoré sa týkajú výchovy a vzdelávania, vydané podľa Správneho poriadku sa doručujú obom zákonným zástupcom dieťaťa. Ak je v podaní uvedená doručovacia adresa len jedného zákonného zástupcu, nepovažuje sa to za nedostatok podania. Ak je v podaní uvedená doručovacia adresa len jedného zákonného zástupcu, riaditeľka materskej školy nie je povinná druhú doručovaciu adresu zisťovať a rozhodnutie sa doručuje len na známu doručovaciu adresu. Ak majú obaja zákonní zástupcovia rôznu doručovaciu adresu, rozhodnutie sa doručuje každému zákonnému zástupcovi osobitne.

Zákonní zástupcovia sa môžu dohodnúť, že písomnosti podpisuje iba jeden zákonný zástupca a rozhodnutia sa doručujú iba jednému zákonnému zástupcovi, ak písomné vyhlásenie o tejto skutočnosti doručia riaditeľke materskej školy.

 

V zmysle §59 ods. 1, 2 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa na predprimárne vzdelávanie v materských školách budú prijímať prednostne

 • deti, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné

V zmysle §59a školského zákona povinné predprimárne vzdelávanie plní dieťa v spádovej materskej škole, ak zákonný zástupca alebo zástupca zariadenia pre dieťa nevyberie inú materskú školu. Dieťa môže plniť povinné predprimárne vzdelávanie aj v inej ako spádovej materskej škole, ak ho riaditeľka tejto materskej školy prijme na predprimárne vzdelávanie.

Dieťa môže plniť povinné predprimárne vzdelávanie mimo obce, v ktorej má trvalý pobyt, na základe rozhodnutia riaditeľky materskej školy, do ktorej sa hlási. Riaditeľka materskej školy, do ktorej bolo dieťa prijaté, oznámi túto skutočnosť riaditeľke spádovej materskej školy.

V zmysle §59 ods. 2 školského zákona určuje riaditeľka materskej školy po dohode so zriaďovateľom ostatné podmienky prijímania detí.

V prípade zvýšeného záujmu o prijatie detí do Materskej školy, Strečnianska 2, Bratislava sa po prijatí všetkých detí, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné, budú prednostne prijímať deti, ktoré budú spĺňať tieto podmienky:

 1. deti, ktoré nedovŕšia do 31. 08. 2022 vek 5 rokov a zákonný zástupca bude v školskom roku 2022/2023 žiadať o výnimočné prijatie na plnenie povinnej školskej dochádzky; zákonný zástupca takéhoto dieťaťa k žiadosti priloží aj písomný súhlas príslušného zariadenia poradenstva a prevencie a súhlasné vyjadrenie všeobecného lekára pre deti a dorast (uprednostnené budú deti, ktoré majú trvalý pobyt na spádovej ulici),
 2. súrodenci detí, ktorí budú pokračovať v predprimárnom vzdelávaní v Materskej škole, Strečnianska 2, Bratislava aj v školskom roku 2022/2023,
 3. ostatné deti v závislosti od voľnej kapacity, podľa veku:
 • deti, ktoré dovŕšia vek 5 rokov,
 • deti, ktoré dovŕšia vek 4 roky,
 • deti, ktoré dovŕšia vek 3 roky.

V zmysle §59 ods. 7 školského zákona riaditeľka MŠ o prijatí dieťaťa rozhodne do 30. júna 2022.

 

Na stiahnutie: