Zmena termínov a postupu pri prijímaní detí na predprimárne vzdelávanie do MŠ Strečnianska pre školský rok 2020/2021

 

Žiadosti o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie sa budú prijímať bezkontaktne, bez osobnej prítomnosti detí:

 

 1. elektronicky, na e-mailovú adresu materskej školy msstrecnianska@strediskoskole.sk (naskenovaná žiadosť) v termíne od 30.4.2020 do 31.5.2020
 2. osobne, jeden zákonný zástupca dieťaťa vloží žiadosť bez obálky do pripravenej papierovej schránky v materskej škole za dôsledného dodržania hygienicko-epidemiologických opatrení v termínoch:

4.5. 2020, 11. 5. 2020, 18. 5. 2020, 25. 5. 2020

v čase od 13.00 hod. do 15.00 hod.

 

Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie nemusí obsahovať potvrdenie od lekára

 • ak do času vydania rozhodnutia o prijatí zákonný zástupca dodatočne nepriloží potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa, bude dieťa prijímané len na adaptačný pobyt;
 • ak pôjde o prijatie dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a ak zákonný zástupca dieťaťa dodatočne nepredloží potvrdenie o zdravotnom stave a vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, dieťa bude prijaté len na diagnostický pobyt.

 

V časti poznámka zákonný zástupca dieťaťa uvedie:

 • do ktorej materskej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti MČ Bratislava-Petržalka ešte podáva žiadosť
 • či ide o žiadosť dieťaťa so špeciálno-výchovnými potrebami
 • či ide o dieťa s poruchami výživy

 

Ostatné podmienky prijímania detí v zmysle §3 vyhlášky č. 306/2008 Z. z. o materskej škole v znení vyhlášky 308/2009 Z. z. zostávajú nezmenené.

Písomné rozhodnutie o prijatí/neprijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie bude oznámené zákonným zástupcom do 30. 6. 2020.

 

Oznam MČ Bratislava-Petržalka o prijímaní detí na predprimárne vzdelávanie

Dôležité informácie v súvislosti s materskými a základnými školami počas situácie s novým koronavírusom COVID-19

Mimoriadne prerušenie vyučovania v školách od 30.03.2020 do odvolania

Zmena termínov zápisov detí do prvých ročníkov ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti MČ Bratislava-Petržalka

Rozhodnutie ministra školstva o predložení dokumentov súvisiacich s prijímaním detí na predprimárne vzdelávanie v MŠ v školskom roku 2020/2021

 

Podmienky prijímania detí na predprimárne vzdelávanie

v Materskej škole, Strečnianska 2, Bratislava

 

Dieťa sa do materskej školy prijíma na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu, ktorú predloží riaditeľke spolu s potvrdením o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast. Žiadosť podaná bez tohto potvrdenia nie je úplná a nie je akceptovateľná.

Ak ide o dieťa  so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami,  zákonný zástupca predloží okrem žiadosti o prijatie dieťaťa a vyjadrenia všeobecného lekára pre deti a dorast aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, ak ide o dieťa so zmyslovým a telesným postihnutím, aj vyjadrenie príslušného odborného lekára.

V zmysle § 59 ods. 1 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa na predprimárne vzdelávanie v materskej škole budú prijímať

 • spravidla deti od troch do šiestich rokov ich veku

V zmysle § 59 ods. 2 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa budú na základe žiadosti zákonných zástupcov detí prednostne prijímať:

 • deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku a majú v nasledujúcom školskom roku plniť povinnú školskú dochádzku,
 • deti s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky,
 • deti s dodatočne odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky.

V súlade s § 3 vyhlášky č. 306/2008 Z. z. o materskej škole v znení vyhlášky č. 308/2009 riaditeľka materskej školy po predchádzajúcom prerokovaní v pedagogickej rade školy dňa 11.02.2020 určuje

OSTATNÉ PODMIENKY PRIJÍMANIA DETÍ:

v prípade zvýšeného záujmu o prijatie detí do materskej školy sa budú na základe žiadosti zákonných zástupcov detí prednostne prijímať:

 • súrodenci detí, ktoré budú pokračovať v predprimárnom vzdelávaní v našej materskej škole aj v školskom roku 2020/2021

Písomné rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie v MŠ oznámi riaditeľka materskej školy najneskôr do 30.06.2020.

 

Na stiahnutie:

Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie v materskej škole