Oznam o termíne a podmienkach prijímania detí na predprimárne vzdelávanie do Materskej školy, Strečnianska 2, Bratislava pre školský rok 2024/2025

 

Prijímanie žiadostí o prijatie detí do materskej školy sa uskutoční v termíne

od 2. mája do 7. mája 2024

vo štvrtok 2. mája 2024, v čase od 09.00 hod. do 16.30 hod.

03. 05. – 07. 05. 2024, v čase od 10.00 hod. do 12.00 hod. (počas pracovných dní)

 

Pri prijímaní detí zákonní zástupcovia predložia:

Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie do materskej školy spolu s potvrdením o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa, ktoré obsahuje aj údaj o povinnom očkovaní dieťaťa.

Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie do materskej školy zákonní zástupcovia doručia:

osobne; v uvedenom termíne a čase alebo

poštou.

 

 

Podmienky prijímania detí na predprimárne vzdelávanie v Materskej škole, Strečnianska 2, Bratislava pre školský rok 2024/2025

Dieťa sa na predprimárne vzdelávanie prijíma na základe žiadosti zákonného zástupcu alebo zástupcu zariadenia, ktorú podáva riaditeľke materskej školy spolu s potvrdením o zdravotnej spôsobilosti od všeobecného lekára pre deti a dorast; potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa obsahuje aj údaj o povinnom očkovaní dieťaťa. Žiadosť podaná bez tohto potvrdenia nie je úplná a nie je akceptovateľná.

Deti s poruchami výživy predkladajú okrem žiadosti o prijatie a potvrdenia o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa, ktoré obsahuje aj údaj o povinnom očkovaní dieťaťa aj vyjadrenie lekára špecialistu, ktorý dieťaťu nariadil špeciálne stravovanie.

Ak ide o dieťa so zdravotným znevýhodnením, k žiadosti o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie sa okrem potvrdenia o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast, ktoré obsahuje aj údaj o povinnom očkovaní dieťaťa predkladá aj:

  • vyjadrenie príslušného zariadenia poradenstva a prevencie a
  • odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast.

Ak ide o dieťa s nadaním, k žiadosti o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie sa okrem potvrdenia o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast, ktoré  obsahuje aj údaj o povinnom očkovaní dieťaťa predkladá aj vyjadrenie príslušného zariadenia poradenstva a prevencie.

Podľa § 144a zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „školský zákon“) sa na žiadosti o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie do materskej školy vyžaduje podpis oboch zákonných zástupcov dieťaťa.

 

Podpis oboch zákonných zástupcov dieťaťa sa nevyžaduje, ak

a) jednému z rodičov bol obmedzený alebo pozastavený výkon rodičovských práv a povinností vo veciach výchovy a vzdelávania dieťaťa, ak jeden z rodičov bol pozbavený výkonu rodičovských práv a povinností vo veciach výchovy a vzdelávania dieťaťa, alebo ak spôsobilosť jedného z rodičov na právne úkony bola obmedzená,

b) jeden z rodičov nie je schopný zo zdravotných dôvodov podpísať sa, alebo

c) vec neznesie odklad, zadováženie súhlasu druhého rodiča je spojené s ťažko prekonateľnou prekážkou a je to v najlepšom záujme dieťaťa.

Rozhodnutia, ktoré sa týkajú výchovy a vzdelávania, vydané podľa Správneho poriadku sa doručujú obom zákonným zástupcom dieťaťa. Ak je v podaní uvedená doručovacia adresa len jedného zákonného zástupcu, nepovažuje sa to za nedostatok podania. Ak je v podaní uvedená doručovacia adresa len jedného zákonného zástupcu, riaditeľka materskej školy nie je povinná druhú doručovaciu adresu zisťovať a rozhodnutie sa doručuje len na známu doručovaciu adresu. Ak majú obaja zákonní zástupcovia rôznu doručovaciu adresu, rozhodnutie sa doručuje každému zákonnému zástupcovi osobitne.

Zákonní zástupcovia sa môžu dohodnúť, že písomnosti podpisuje iba jeden zákonný zástupca a rozhodnutia sa doručujú iba jednému zákonnému zástupcovi, ak písomné vyhlásenie o tejto skutočnosti doručia riaditeľke materskej školy.

V rozhodnutí o prijatí dieťaťa môže riaditeľka materskej školy určiť adaptačný pobyt, ktorý nesmie byť dlhší ako tri mesiace, alebo ak ide o prijatie dieťaťa so zdravotným znevýhodnením, dieťaťa zo sociálne znevýhodneného prostredia alebo dieťaťa s nadaním, diagnostický pobyt dieťaťa, ktorý nesmie byť dlhší ako tri mesiace.

Podľa § 59 ods. 2 školského zákona sa na predprimárne vzdelávanie v materskej škole prednostne prijímajú:

  • deti, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné a následne
  • deti, ktoré majú právo na prijatie na predprimárne vzdelávanie, deti ktoré dovŕšia 4 roky do 31. 08. 2024.

Upozornenie:

Podľa § 59b ods. 2 školského zákona, ak ide o dieťa, ktoré má právo na prijatie na predprimárne vzdelávanie (dieťa ktoré dovŕši 4 roky veku do 31.08.2024, vrátane), zákonný zástupca podáva žiadosť o prijatie dieťaťa len do spádovej materskej školy podľa miesta trvalého pobytu dieťaťa. Žiadosť o prijatie v spádovej materskej škole sa považuje za žiadosť o prijatie do každej materskej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Mestskej časti Bratislava-Petržalka.

Ak spádová materská škola nebude mať kapacitné možnosti na prijatie dieťaťa, riaditeľka spádovej materskej školy vydá rozhodnutie o neprijatí a oznámi neprijatie takéhoto dieťaťa zriaďovateľovi materskej školy. Následne zriaďovateľ vykoná všetky potrebné úkony, aby dieťa na predprimárne vzdelávanie prijala riaditeľka akejkoľvek materskej školy, ktorej je zriaďovateľom.

Podľa § 59 ods. 2 školského zákona určuje riaditeľka Materskej školy, Strečnianska 2, Bratislava, po dohode so zriaďovateľom ostatné podmienky prijímania detí na predprimárne vzdelávanie do materskej školy.

V prípade zvýšeného záujmu o prijatie detí do Materskej školy, Strečnianska 2, Bratislava sa po prijatí všetkých detí, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné a detí, ktoré majú právo na prijatie na predprimárne vzdelávanie budú prednostne prijímať deti, ktoré budú spĺňať tieto podmienky:

  1. súrodenci detí, ktorí budú plniť predprimárne vzdelávanie v Materskej škole, Strečnianska 2, Bratislava aj v školskom roku 2024/2025 a zároveň dovŕšili 3 roky do 31.08.2024

a) deti  s trvalým pobytom v  mestskej časti Bratislava-Petržalka:

  • deti, ktoré dovŕšia vek 4 rokov, od 01.09.2024 do 31.12.2024,
  • deti, ktoré dovŕšia vek 3 roky do 31.08.2024,

b) ostatné deti v závislosti od voľnej kapacity, podľa veku:

  • deti, ktoré dovŕšia vek 4 rokov, od 01.09.2024 do 31.12.2024
  • deti, ktoré dovŕšia vek 3 roky do 31.08.2024.

Deti, ktoré dovŕšia vek dva roky sa budú prijímať len výnimočne, v prípade voľnej kapacity po prijatí všetkých detí uvedených vyššie.

V zmysle § 59 ods. 7 školského zákona riaditeľka materskej školy o prijatí dieťaťa rozhodne najneskôr do 30.06.2024.

 

Na stiahnutie: