Oznam o termíne a podmienkach prijímania detí na predprimárne vzdelávanie do Materskej školy, Strečnianska 2, Bratislava pre školský rok 2023/2024

 

Prijímanie žiadostí o prijatie dieťaťa do Materskej školy, Strečnianska 2, Bratislava sa uskutoční v termíne

 

od 2. mája do 5. mája 2023.

V utorok, 2. mája 2023, v čase od 09.00 hod. do 16.30 hod.

stredu až piatok (3. mája – 5. mája 2023) v čase od 10.30 hod. do 13.00 hod.

Pri prijímaní detí zákonní zástupcovia predložia:

Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie do materskej školy s potvrdením o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa, ktoré obsahuje aj údaj o povinnom očkovaní dieťaťa.

Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie do materskej školy zákonní zástupcovia doručia:

osobne v uvedenom termíne a čase, alebo

poštou, na adresu materskej školy.

 

Podmienky prijímania detí na predprimárne vzdelávanie

v Materskej škole, Strečnianska 2, Bratislava pre školský rok 2023/2024

 

Dieťa sa na predprimárne vzdelávanie prijíma na základe žiadosti zákonného zástupcu alebo zástupcu zariadenia, ktorú podáva riaditeľovi materskej školy spolu s potvrdením o zdravotnej spôsobilosti od všeobecného lekára pre deti a dorast; potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa obsahuje aj údaj o povinnom očkovaní dieťaťa. Žiadosť podaná bez tohto potvrdenia nie je úplná a nie je akceptovateľná.

Deti s poruchami výživy predkladajú okrem žiadosti o prijatie a vyjadrenia všeobecného lekára pre deti a dorast aj vyjadrenie odborného lekára, ktorý nariadil špeciálne stravovanie. Ak sa do materskej školy prijíma dieťa, ktoré má zariadením poradenstva a prevencie, zaradeným v sieti škôl a školských zariadení SR, identifikované špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby, zákonný zástupca k žiadosti predloží:

  • potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast, potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa obsahuje aj údaj o povinnom očkovaní dieťaťa
  • vyjadrenie príslušného zariadenia poradenstva a prevencie a
  • odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast.

V zmysle § 144 a) zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „školský zákon“) sa na „Žiadosti o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie do materskej školy“ vyžaduje podpis oboch zákonných zástupcov dieťaťa.

Podpis oboch zákonných zástupcov dieťaťa sa nevyžaduje, ak

  • jednému z rodičov bol obmedzený alebo pozastavený výkon rodičovských práv a

povinností vo veciach výchovy a vzdelávania dieťaťa, ak jeden z rodičov bol pozbavený

výkonu rodičovských práv a povinností vo veciach výchovy a vzdelávania dieťaťa, alebo ak

spôsobilosť jedného z rodičov na právne úkony bola obmedzená,

  • jeden z rodičov nie je schopný zo zdravotných dôvodov podpísať sa, alebo
  • vec neznesie odklad, zadováženie súhlasu druhého rodiča je spojené s ťažko prekonateľnou prekážkou a je to v najlepšom záujme dieťaťa.

Rozhodnutia, ktoré sa týkajú výchovy a vzdelávania, vydané podľa Správneho poriadku sa doručujú obom zákonným zástupcom dieťaťa. Ak je v podaní uvedená doručovacia adresa len

jedného zákonného zástupcu, nepovažuje sa to za nedostatok podania. Ak je v podaní uvedená

doručovacia adresa len jedného zákonného zástupcu, riaditeľ školy nie je povinný druhú doručovaciu adresu zisťovať a rozhodnutie sa doručuje len na známu doručovaciu adresu. Ak majú obaja zákonní zástupcovia rôznu doručovaciu adresu, rozhodnutie sa doručuje každému zákonnému zástupcovi osobitne. Zákonní zástupcovia sa môžu dohodnúť, že písomnosti podpisuje iba jeden zákonný zástupca a rozhodnutia sa doručujú iba jednému zákonnému zástupcovi, ak písomné vyhlásenie o tejto skutočnosti doručia riaditeľovi školy.

V zmysle § 59 ods. 1, 2 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa na predprimárne vzdelávanie v materských školách budú prijímať prednostne

 

  • deti, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné

V zmysle § 59a školského zákona povinné predprimárne vzdelávanie plní dieťa v spádovej

materskej škole, ak zákonný zástupca alebo zástupca zariadenia pre dieťa nevyberie inú

materskú školu. Dieťa môže plniť povinné predprimárne vzdelávanie aj v inej ako spádovej

materskej škole, ak ho riaditeľ tejto materskej školy prijme na predprimárne vzdelávanie.

Dieťa môže plniť povinné predprimárne vzdelávanie mimo obce, v ktorej má trvalý pobyt, na

základe rozhodnutia riaditeľa materskej školy, do ktorej sa hlási. Riaditeľ materskej školy, do

ktorej bolo dieťa prijaté, oznámi túto skutočnosť riaditeľovi spádovej materskej školy.

 

V zmysle § 59 ods. 2 školského zákona určuje riaditeľka MŠ po dohode so zriaďovateľom

ostatné podmienky prijímania detí.

 

V prípade zvýšeného záujmu o prijatie detí do Materskej školy, Strečnianska 2, Bratislava sa po prijatí všetkých detí, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné, budú prednostne prijímať deti, ktoré budú spĺňať tieto podmienky:

 

a) deti, ktoré nedovŕšia do 31.08.2023 vek päť rokov a zákonný zástupca požiada, aby jeho dieťa plnilo povinné predprimárne vzdelávanie v materskej škole pred dovŕšením piateho roku veku; zákonný zástupca takéhoto dieťaťa k žiadosti o prijatie do materskej školy predloží žiadosť o plnenie povinného predprimárneho vzdelávania pred piatym rokom veku, písomný súhlas príslušného zariadenia poradenstva a prevencie a súhlasné vyjadrenie všeobecného lekára pre deti a dorast,

b) súrodenci detí, ktorí budú plniť predprimárne vzdelávanie v Materskej škole, Strečnianska 2, Bratislava aj v školskom roku 2023/2024,

c) deti s trvalým pobytom v mestskej časti Bratislava-Petržalka:

❖ deti, ktoré dovŕšia vek 5 rokov,

❖ deti, ktoré dovŕšia vek 4 roky,

❖ deti, ktoré dovŕšia vek 3 roky,

d) ostatné deti v závislosti od voľnej kapacity, podľa veku:

❖ deti, ktoré dovŕšia vek 5 rokov,

❖ deti, ktoré dovŕšia vek 4 roky,

❖ deti, ktoré dovŕšia vek 3 roky.

V zmysle § 59 ods. 7 školského zákona riaditeľka MŠ o prijatí dieťaťa rozhodne do 30. 06. 2023.

 

Na stiahnutie: