Oznam o termíne a podmienkach prijímania detí na predprimárne vzdelávanie do Materskej školy, Strečnianska 2, Bratislava pre školský rok 2021/2022

 

prijímanie žiadostí o prijatie detí do materskej školy sa uskutoční v termíne

od 03. mája do 07. mája 2021

v pondelok, 3. mája 2021, v čase od 09.00 hod. do 16.30 hod.

utorok až piatok, v čase od 10.30 hod. do 13.00 hod.

Pri prijímaní detí zákonní zástupcovia predložia:

Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie do materskej školy s potvrdením o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa, ktoré obsahuje aj údaj o povinnom očkovaní dieťaťa.

Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie do materskej školy zákonní zástupcovia doručia:

  • osobne; v uvedenom termíne a čase vložia do pripravenej schránky alebo
  • prostredníctvom e- mailu (naskenované tlačivo) alebo
  • poštou.

Podmienky prijímania detí na predprimárne vzdelávanie v Materskej škole, Strečnianska 2, Bratislava pre školský rok 2021/2022

Dieťa sa na predprimárne vzdelávanie prijíma na základe žiadosti zákonného zástupcu alebo zástupcu zariadenia, ktorú podáva riaditeľovi materskej školy spolu s potvrdením o zdravotnej spôsobilosti od všeobecného lekára pre deti a dorast; potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa obsahuje aj údaj o povinnom očkovaní dieťaťa. Žiadosť podaná bez tohto potvrdenia nie je úplná a nie je akceptovateľná.

Deti s poruchami výživy predkladajú okrem žiadosti o prijatie aj vyjadrenia všeobecného lekára pre deti a dorast aj vyjadrenie odborného lekára, ktorý nariadil špeciálne stravovanie.

Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, zákonný zástupca predloží okrem žiadosti o prijatie dieťaťa s potvrdením o zdravotnej spôsobilosti od všeobecného lekára pre deti a dorast; potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa obsahuje aj údaj o povinnom očkovaní dieťaťa, aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, ak ide o dieťa so zmyslovým a telesným postihnutím, aj vyjadrenie príslušného odborného lekára.

V zmysle § 59 ods. 1, 2 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „školský zákon“) sa na predprimárne vzdelávanie v materských školách budú prijímať prednostne

  • deti, pre ktoré je predprimárne vzdelávania povinné

V zmysle § 59a školského zákona povinné predprimárne vzdelávanie plní dieťa v obci, kde má trvalý pobyt, ak zákonný zástupca nevyberie inú materskú školu.

V zmysle § 59 ods. 2 školského zákona určuje riaditeľka MŠ ostatné podmienky prijímania detí. V prípade zvýšeného záujmu o prijatie detí do Materskej školy, Strečnianska 2, Bratislava sa po prijatí všetkých detí, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné, budú prednostne prijímať deti, ktoré budú spĺňať tieto podmienky:

  1. deti, ktoré nedovŕšia do 31. 08. 2021 vek 5 rokov a zákonný zástupca bude v školskom roku 2022/2023 žiadať o výnimočné prijatie na plnenie povinnej školskej dochádzky; zákonný zástupca takéhoto dieťaťa k žiadosti priloží aj písomný súhlas príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a súhlasné vyjadrenie všeobecného lekára pre deti a dorast (uprednostnené budú deti, ktoré majú trvalý pobyt na spádovej ulici),
  2. súrodenci detí, ktorí budú pokračovať v predprimárnom vzdelávaní v Materskej škole, Strečnianska 2, Bratislava aj v školskom roku 2021/2022,
  3. ostatné deti v závislosti od voľnej kapacity, podľa veku:
  • deti, ktoré dovŕšia vek 5 rokov,
  • deti, ktoré dovŕšia vek 4 roky,
  • deti, ktoré dovŕšia vek 3 roky.

V zmysle § 59 ods. 7 školského zákona riaditeľka MŠ o prijatí dieťaťa rozhodne do 15. 06. 2021.

 

Na stiahnutie: