Školská jedáleň

Vedúce školskej jedálne

Janette Kovacsová

E-mail: sjstrecnianska@petrzalka.sk

Tel: +421 910 187 137

Výška príspevku na stravu

V zmysle všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 11/2022, s účinnosťou od 01.01.2023, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2012 zo dňa 17.04.2012 o určení výšky príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka v znení všeobecne záväzného nariadenia č. 4/2013, č. 3/2015, č. 4/2019, č. 7/2019, č. 15/2019, č. 18/2019, č. 15/2020, 4/2021 a č. 2/2022.

1) Školské jedálne materských, základných škôl a výdajná školská jedáleň v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti (ďalej len „školské jedálne“) poskytujú stravovanie deťom na základe zápisného lístka  za čiastočnú úhradu nákladov, ktoré uhrádza zákonný zástupca vo výške nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov v nadväznosti na odporúčané výživové dávky. Zákonný zástupca čiastočne prispieva aj na úhradu režijných nákladov.

2) Výšku nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov určujú finančné pásma na nákup potravín na jedno jedlo, ktoré sú stanovené Ministerstvom školstva, vedy výskumu a športu Slovenskej republiky.

3) Školské jedálne môžu zabezpečovať diétne stravovanie detí a žiakov, u ktorých podľa posúdenia odborného lekára si zdravotný stav vyžaduje osobitné stravovanie.

4) Príspevok zákonného zástupcu dieťaťa a žiaka na nákup potravín na jeden deň je určený vo výške tretieho finančného pásma nákladov na nákup potravín.

5) Príspevok zákonného zástupcu dieťaťa je podľa vekových kategórií stravníkov v nadväznosti na odporúčané výživové dávky určený za každý stravovací deň nasledovne:

  1. a) pre dieťa materskej školy (2 – 6 rokov) – 2,50 €z toho desiata 0,60 €, obed 1,40 €, olovrant 0,50 €.

6) Príspevok zákonného zástupcu dieťaťa a žiaka pre diétne stravovanie a stravovanie športovcov je podľa vekových kategórií stravníkov v nadväznosti na odporúčané výživové dávky určený za každý stravovací deň nasledovne:

  1. a) pre dieťa materskej školy (2 – 6 rokov) – 2,90 € (desiata 0,70 €, obed 1,60 €, olovrant 0,60 €).

7) Príspevok na nákup potravín uhrádza zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka:

  1. a) za odobratú stravu v danom stravovacom dni,
  2. b) za neodobratú stravu v danom stravovacom dni, ak zákonný zástupca neodhlásil dieťa alebo žiaka najneskôr do 7,30 hod. v danom stravovacom dni.

8) Príspevok zákonného zástupcu dieťaťa materskej školy a žiaka základnej školy na nákup potravín podľa odseku 5 a 6 tohto nariadenia sa zníži o dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa

9) Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa sa poskytuje na:

  1. a) každé dieťa, ktoré navštevuje materskú školu alebo základnú školu a v materskej škole alebo v základnej škole je najmenej 50% detí z domácností, ktorým sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi,
  2. b) dieťa, ktoré navštevuje materskú školu alebo základnú školu a žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi alebo ktorej príjem je najviac vo výške životného minima,
  3. c) dieťa, ktoré navštevuje posledný ročník materskej školy alebo základnú školu a žije v domácnosti, v ktorej si ani jeden člen domácnosti neuplatnil na toto dieťa nárok na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa, ktoré dovŕšilo šesť rokov veku a nedovŕšilo 15 rokov veku, žijúce s ním v domácnosti podľa osobitného predpisu; táto skutočnosť sa preukazuje čestným vyhlásením.

10) Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa sa poskytuje vo výške 1,30 € za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo výchovno-vzdelávacej činnosti v materskej škole alebo vyučovania v základnej škole a odobralo stravu.

11) Ak dieťa neodobralo stravu z dôvodu, že zriaďovateľ nezabezpečil diétne jedlo podľa osobitného predpisu dieťaťu, u ktorého podľa posúdenia ošetrujúceho lekára zdravotný stav vyžaduje osobitné stravovanie, poskytnutú dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa, mestská časť vyplatí rodičovi dieťaťa alebo fyzickej osobe, ktorej je dieťa zverené do starostlivosti rozhodnutím súdu.

12) Rozdiel medzi finančným pásmom na nákup potravín a dotáciou sa nevracia, ale sa prednostne využije na realizáciu pitného režimu alebo prípravu doplnkových jedál.

13) Príspevok zákonného zástupcu dieťaťa a žiaka na režijné náklady sa uhrádza mesačne vopred a je určený paušálnou sumou bez ohľadu na počet odobratých stravných jednotiek v danom mesiaci. Uhradený príspevok na režijné náklady sa zákonnému zástupcovi dieťaťa alebo žiaka vráti len v prípade, ak dieťaťa alebo žiak neodobral ani jedno jedlo v danom kalendárnom mesiaci.

14) Zákonný zástupca dieťaťa materskej školy prispieva na režijné náklady paušálnou sumou vo výške 12 € za kalendárny mesiac.

15) Zákonný zástupca žiaka základnej školy prispieva na režijné náklady paušálnou sumou vo výške 10 € za kalendárny mesiac.

16) V prípade diétneho stravovania dieťaťa alebo žiaka, ktoré je zabezpečené individuálnou donáškou do školskej jedálne v súlade s osobitným predpisom, na základe posúdenia odborného lekára, podľa ktorého si zdravotný stav dieťaťa alebo žiaka vyžaduje osobitné stravovanie, zákonný zástupca uhrádza príspevok na režijné náklady paušálnou sumou:

  1. a) za dieťa materskej školy vo výške 6 € za kalendárny mesiac,
  2. b) za žiaka základnej školy vo výške 5 € za kalendárny mesiac.

17) Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov a príspevok na úhradu režijných nákladov sa neuhrádzajú, ak zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka o to písomne požiada zriaďovateľa a je členom domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi podľa osobitného predpisu.4) V prípade, ak dieťaťu materskej školy zabezpečuje desiatu jeho zákonný zástupca a pred obedom dieťa vyzdvihne, príspevok na úhradu režijných nákladov sa neuhrádza, ak o to zákonný zástupca dieťaťa požiada zriaďovateľa.

18) Zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka uhrádza príspevok na úhradu režijných nákladov spolu s príspevkom na nákup potravín mesačne vopred, najneskôr do 25. dňa mesiaca predchádzajúceho mesiacu, v ktorom sa stravovanie poskytuje.

19) Zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka je povinný dodržiavať podmienky stravovania a spôsob úhrady príspevkov na režijné náklady a na nákup potravín podľa interných predpisov príslušnej základnej školy alebo materskej školy.

20) Ak školská jedáleň nebola v prevádzke z dôvodu jej zatvorenia na základe rozhodnutia príslušného štátneho orgánu alebo zriaďovateľa, zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka a zamestnanci materských a základných škôl uhrádzajú pomernú časť mesačného paušálneho príspevku na režijné náklady v závislosti od počtu dní prerušenia prevádzky v danom kalendárnom mesiaci.