Školská jedáleň

Vedúce školskej jedálne

Janette Kovacsová

E-mail: janette.kovacsova@gmail.com

Tel: +421 910 187 137

Výška príspevku na stravu

V zmysle všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 15/2020 zo dňa 15.12.2020, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2012 zo dňa 17.04.2012 o určení výšky príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka v znení všeobecne záväzného nariadenia č. 4/2013, všeobecne záväzného nariadenia č. 3/2015, všeobecne záväzného nariadenia č. 4/2019 a všeobecne záväzného nariadenia č. 7/2019, všeobecne záväzného nariadenia č. 15/2019,  všeobecne záväzného nariadenia č. 18/2019

§5

Školská jedáleň

1) Školská jedáleň, ktorej zriaďovateľom je mestská časť Bratislava-Petržalka, poskytuje stravovanie deťom a žiakom na základe zápisného lístka  za čiastočnú úhradu nákladov, ktoré uhrádza zákonný zástupca vo výške nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov v nadväznosti na odporúčané výživové dávky. Zákonný zástupca čiastočne prispieva aj na úhradu režijných nákladov.

2) Výšku nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov určujú finančné pásma2) na nákup potravín na jedno jedlo. Sú stanovené Ministerstvom školstva, vedy výskumu a športu Slovenskej republiky.

3) Diétne stravovanie detí, u ktorých podľa posúdenia odborného lekára si zdravotný stav vyžaduje osobitné stravovanie môžu zabezpečovať školské jedálne pri MŠ a ZŠ s uvedením manipulácie a vydávania jedál pri dodržaní hygienického režimu.

4) Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom na zabezpečenie obeda a iného jedla sa poskytuje vo výške 1,20 €/deň na každé dieťa, ktoré navštevuje:

 1. a) posledný ročník materskej školy
 2. b) základnú školu,
 3. c) materskú školu, okrem dieťaťa navštevujúceho posledný ročník materskej školy, a žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi alebo ktorej príjem je najviac vo výške životného minima.

Dotácia sa poskytuje len tomu dieťaťu/žiakovi, ktoré sa zúčastnilo výchovno-vzdelávacieho procesu a odobralo obed. Rozdiel medzi finančným pásmom na nákup potravín a dotáciou uhrádza zákonný zástupca dieťaťa/žiaka.

5) Dotácia na deti a žiakov, ktoré zo zdravotných dôvodov nemôžu konzumovať stravu pripravovanú v školskej jedálni zriaďovateľ vypláca zákonným zástupcom na účet, na základe účasti dieťaťa/žiaka na výchovno-vzdelávacom procese po predložení potvrdenia od odborného lekára o potrebe diétneho stravovania.

6) Plnú stanovenú sumu úhrady za stravu uhrádza:

 1. a) zákonný zástupca za dieťa materskej školy, ktoré navštevuje nižší ako posledný ročník pred plnením povinnej školskej dochádzky a nemá nárok na dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom,
 2. b) zákonný zástupca za neodobratú stravu v danom stravovacom dni, ak neodhlásil dieťa alebo žiaka najneskôr do 7:30 h. v danom stravovacom dni z poskytovania stravy v školskej jedálni.

7) Príspevok, ktorý uhrádza zákonný zástupca dieťaťa vo výške nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov v nadväznosti na odporúčané výživové dávky je určený za každý stravovací deň nasledovne:

Príspevok na nákup potravín na jedno jedlo pre dieťa materskej školy je:

 • desiata    0,38 €
 • obed       0,90 €
 • olovrant  0,26 €

             spolu     1,54 €

8) Zvyšok finančného rozdielu medzi dotáciou na stravu a finančným pásmom školská jedáleň nevracia, ale prednostne použije na nákup potravín pre stravníkov školskej jedálne.

9) Zákonní zástupcovia detí, ktoré navštevujú MŠ a majú nárok na dotáciu na podporu k stravovacím návykom, uhrádzajú na mesiac september plnú úhradu na nákup potravín na plný počet pracovných dní. Preddavok bude použitý v prípade ods. 6 písm. b) a bude zúčtovaný na konci školského roka.

10) Výška príspevku na režijné náklady v zariadeniach školského stravovania pre zákonného zástupcu dieťaťa alebo žiaka v školách, ktoré sú v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka sa stanovuje nasledovne:

 1. a) Materská škola – zákonný zástupca dieťaťa uhrádza príspevok na režijné náklady vo výške 12 € na dieťa paušálne za kalendárny mesiac; 
 2. b) Diétne stravovaniezabezpečované individuálne donáškou do zariadenia v súlade s osobitným predpisom – na základe predloženia potvrdenia lekára špecialistu o potrebe diétneho stravovania, zákonný zástupca uhrádza príspevok na režijné náklady za dieťa navštevujúce MŠ vo výške 6 €/ mesiac paušálne za kalendárny mesiac.

11) Zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka, ktoré je odberateľom aspoň jednej stravnej jednotky v kalendárnom mesiaci uhrádza režijný poplatok vo výške podľa predchádzajúceho odseku. Uhradený príspevok za režijné náklady za neodobraté jedlo stravníkmi sa nevráti. Uhradený príspevok na režijné náklady sa vráti zákonnému zástupcovi dieťaťa len v prípade, ak dieťa neodobral ani jedno jedlo v daný mesiac, alebo ak školská jedáleň z dôvodu nepredvídateľných okolností nebola v prevádzke.

12) Rozhodnúť o odpustení príspevku na režijné náklady v MŠ, môže zriaďovateľ MŠ v prípade:

 1. a) ak zákonný zástupca predloží doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi podľa osobitného predpisu
 2. b) ak zákonný zástupca z dôvodu potreby diétneho stravovania individuálne zabezpečuje dieťaťu do MŠ len desiatu a pred obedom dieťa vyzdvihne, môže písomne požiadať zriaďovateľa o odpustenie poplatku za režijné náklady.

13) Poplatok na režijné náklady uhrádza zákonný zástupca dieťaťa a zamestnanec školy spolu s poplatkom na nákup potravín vopred, najneskôr do 25. dňa mesiaca predchádzajúceho mesiacu, v ktorom sa stravovanie poskytuje. 

14) Zákonný zástupca dieťaťa je povinný dodržiavať podmienky režimu stravovania a spôsob úhrady stravného stanovené v interných predpisoch školy.

 

Celý dokument na prečítanie TU