Školská jedáleň

Výška stravného

V zmysle Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 4/2019 zo dňa 26.03.2019, ktorým sa mení a dopĺňa  Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2012 zo dňa 17.04.2012 o určení výšky príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka v znení Všeobecne záväzného nariadenia č. 4/2013 a Všeobecne záväzného nariadenia č. 3/2015

 1) Rodič dieťaťa alebo žiaka uhrádza príspevok na čiastočnú úhradu nákladov vo výške nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov v nadväznosti na odporúčané výživové dávky podľa finančných pásiem.

2) Zákonný zástupca dieťaťa materskej školy a žiaka základnej školy uhrádza príspevok  na režijné náklady vo výške 0,40 €/deň/dieťa/žiak. 

3) Rodič dieťaťa alebo žiaka, ktorý je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi podľa osobitného predpisu neuhrádza výšku príspevku na režijné náklady.

4) Príspevok na nákup potravín na jedno jedlo pre dieťa materskej školy je:

  1. a)  desiata   0,30 €,
  2. b)  obed      0,72 €,
  3. c)  olovrant 0,25 €,

spolu     1,27 €

5) Príspevok na nákup potravín pre diétne stravovanie na jedno jedlo pre dieťa materskej školy je:

  1. a) desiata 0,38 €
  2. b) obed 0,91 €
  3. c) olovrant 0,31 €

spolu 1,60 €

6) Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom na zabezpečenie obeda a iného jedla pre dieťa navštevujúce materskú školu rok pred začatím plnenia povinnej školskej dochádzky je 1,20 €. Rozdiel medzi 4. finančným pásmom na nákup potravín a dotáciou na podporu výchovy k stravovacím návykom vo výške 0,07 €/deň/dieťaťa uhrádza zákonný zástupca dieťaťa.

7) Plnú stanovenú sumu úhrady za stravu uhrádza:

  1. a) zákonný zástupca dieťaťa, ktoré nemá nárok na dotáciu na podporu k stravovacím návykom,
  2. b) zákonný zástupca za neodobratú stravu v danom stravovacom dni, ak dieťa/žiaka neodhlási najneskôr do 14:00 h predchádzajúceho dňa z poskytovania stravy v školskej jedálni v danom stravovacom dni,
  3. c) zákonný zástupca, ktorý neodhlásil dieťa/žiaka do 14:00 h predchádzajúceho dňa z dôvodu, že dieťa/žiak ochorel; v prvý deň choroby si zákonný zástupca môže obed odobrať do obedára.

8) Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom na zabezpečenie diétneho stravovania pre dieťa navštevujúce materskú školu rok pred začatím plnenia povinnej školskej dochádzky je 1,20 €. Rozdiel medzi 5. finančným pásmom na nákup potravín a dotáciou na podporu výchovy k stravovacím návykom vo výške 0,40 €/deň/dieťa uhrádza zákonný zástupca dieťaťa.

Vedúce školskej jedálne

Janette Kovacsová

E-mail: janette.kovacsova@gmail.com

Tel: +421 948 244 456