Poplatky

ÚHRADA POPLATKOV V MATERSKEJ ŠKOLE

Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Petržalka č.1/2012

o určení výšky príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných všeobecne záväznými nariadeniami č. 4/2013, 3/2015,4/2019 a 7/2019.

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka podľa § 15 ods. 2 písm. a) zákona č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších predpisov, § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, § 6 ods. 24 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 28 ods. 5, § 114 ods. 6, § 116 ods. 6 a § 140 ods. 10 a § 142a zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, čl. 38 písm. a) Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy v znení jeho dodatkov a na základe zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení.

  • 2

Materská škola

 

1) Za pobyt dieťaťa v materskej škole do 31. októbra 2019 prispieva zákonný zástupca dieťaťa mesačne na jedno dieťa príspevok vo výške 30 €/mesiac/dieťa, ktorý sa znižuje na 2. dieťa o 3 € menej zo základnej výšky príspevku, na 3. dieťa o 5 € menej zo základnej výšky príspevku a na každé ďalšie dieťa kumulatívne menej zo základnej výšky príspevku. Zníženie príspevku sa neuplatní na dieťa, ktorého súrodenec navštevuje materskú školu a je rok pred začatím plnenia povinnej školskej dochádzky.

 

2) Za pobyt dieťaťa v materskej škole od 1. novembra 2019 prispieva zákonný zástupca dieťaťa (alebo ostatné osoby, ktorým bolo dieťa zverené do osobnej starostlivosti) mesačne na jedno dieťa príspevok v nasledovnej výške:

  1. a) v prípade, že dieťa má trvalý pobyt v mestskej časti Bratislava-Petržalka minimálne 1 rok pred nástupom do materskej školy je výška príspevku 30 €/mesiac/dieťa,
  2. b) v ostatných prípadoch je výška príspevku 100 €/mesiac/dieťa.

Žiadosť o poskytnutie zľavy z príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka vo výške 70 % sú oprávnené predložiť všetky osoby, ktorým bola zverená osobná starostlivosť o dieťa a všetci zákonní zástupcovia detí navštevujúcich materské školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti, v prípade ak ich dieťa nemá trvalý pobyt v mestskej časti alebo má trvalý pobyt v mestskej časti v trvaní menej ako 1 rok pred nástupom do materskej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti.

Postup pri uplatňovaní zľavy

https://www.petrzalka.sk/wp-content/uploads/2019/07/Znenie_VZN_-%C4%8D_8_2019-1.pdf

3) Príspevok uhrádza rodič materskej škole vopred, najneskôr do 10. dňa v príslušnom kalendárnom mesiaci.

 

4) Príspevok v materskej škole sa neuhrádza za dieťa ak:

 

  1. a) má jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky,
  2. b) rodič dieťaťa predloží riaditeľovi materskej školy doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi podľa osobitného predpisu,
  3. c) je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu,
  4. d) má prerušenú dochádzku do materskej školy na viac ako 30 po sebe nasledujúcich kalendárnych dní z dôvodu choroby alebo vážnych rodinných dôvodov preukázateľným spôsobom,
  5. e) ktoré nedochádzalo do materskej školy v čase školských prázdnin alebo bola prerušená prevádzka materskej školy zapríčinená zriaďovateľom alebo inými závažnými dôvodmi; v týchto prípadoch uhrádza zákonný zástupca pomernú časť určeného príspevku.

 

5) Počas dochádzky dieťaťa do materskej školy v čase letných prázdnin rodič uhrádza plnú výšku príspevku podľa odseku 1.

6) Pomernú časť určeného príspevku uhrádza rodič v prípade, že bola prerušená prevádzka materskej školy zapríčinená závažnými dôvodmi zriaďovateľa bez možnosti zaradenia dieťaťa do náhradnej materskej školy.