Poplatky

ÚHRADA POPLATKOV V MATERSKEJ ŠKOLE

Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 1/2012 zo dňa 17.04.2012 o určení výšky príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka v znení VZN č. 4/2013, VZN č. 3/2015, VZN č. 4/2019, VZN č. 7/2019 a VZN č. 15/2019

Podľa § 15 ods. 2 písm. a) zákona č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších predpisov, § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, § 6 ods. 24 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 28 ods. 5, § 114 ods. 6, § 116 ods. 6 a § 140 ods. 10 a § 142a zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, čl. 38 písm. a) Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy v znení jeho dodatkov a na základe zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení.

§2

Materská škola 

1) „Za pobyt dieťaťa v materskej škole od 1. januára 2020 prispieva zákonný zástupca dieťaťa (alebo ostatné osoby, ktorým bolo dieťa zverené do osobnej starostlivosti) mesačne na jedno dieťa príspevok v nasledovnej výške:

  • v prípade, že dieťa má trvalý pobyt v mestskej časti Bratislava-Petržalka k 1. januáru kalendárneho roka, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom dieťa v danom školskom roku začne navštevovať materskú školu, je výška príspevku 30 €/mesiac/dieťa,
  • v ostatných prípadoch je výška príspevku 100 €/mesiac/dieťa.“.

2) Príspevok uhrádza rodič materskej škole vopred, najneskôr do 10. dňa v príslušnom kalendárnom mesiaci, s uvedením prideleného variabilného symbolu.

Žiadosť o poskytnutie zľavy z príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka (ďalej len „mestská časť“) vo výške 70 % sú oprávnené predložiť všetky osoby, ktorým bola zverená osobná starostlivosť o dieťa a všetci zákonní zástupcovia detí navštevujúcich materské školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti, v prípade ak ich dieťa nemá trvalý pobyt v mestskej časti alebo má trvalý pobyt v mestskej časti v trvaní menej ako 1 rok pred nástupom do materskej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti.

Postup pri uplatňovaní zľavy

https://www.petrzalka.sk/wp-content/uploads/2019/09/Znenie_VZN_-%C4%8D_8_2019-1.pdf

 

3)  Príspevok v materskej škole sa neuhrádza za dieťa ak:

  1. a) má jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky,
  2. b) rodič dieťaťa predloží riaditeľovi materskej školy doklad o tom, že je poberateľom

dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi podľa osobitného

predpisu,

  1. c) je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu,
  2. d) má prerušenú dochádzku do materskej školy na viac ako 30 po sebe nasledujúcich

kalendárnych dní z dôvodu choroby alebo vážnych rodinných dôvodov preukázateľným

spôsobom,

  1. e) ktoré nedochádzalo do materskej školy v čase školských prázdnin alebo bola prerušená prevádzka materskej školy zapríčinená zriaďovateľom alebo inými závažnými dôvodmi; v týchto prípadoch uhrádza zákonný zástupca pomernú časť určeného príspevku.“.

4) Počas dochádzky dieťaťa do materskej školy v čase letných prázdnin rodič uhrádza plnú výšku príspevku podľa odseku 1.

5) Pomernú časť určeného príspevku uhrádza rodič v prípade, že bola prerušená prevádzka materskej školy zapríčinená závažnými dôvodmi zriaďovateľa bez možnosti zaradenia dieťaťa do náhradnej materskej školy.