Poplatky

ÚHRADA POPLATKOV V MATERSKEJ ŠKOLE

SK32 0900 0000 0051 1752 2323

ÚHRADA POPLATKOV ZA POBYT DIEŤAŤA V MATERSKEJ ŠKOLE

(platné od 01.04.2023)

Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 4/2023 zo dňa 14. 03. 2023 o určení výšky príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka podľa § 6 ods. 1 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, podľa § 15 ods. 2 písm. a) zákona Slovenskej národnej rady č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších predpisov, podľa § 6 ods. 24 a § 6 ods. 12 písm. c), e) a h) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v súlade s § 28 ods. 5 až 7, § 114 ods. 6 a 7 , § 116 ods. 6 až 8, § 140 ods. 10 až 12, § 141 ods. 6 až 8 a § 142a zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Čl. VI zákona č. 65/2023 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony a v spojení s Čl. 38 písm. a) a r) Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy v znení neskorších dodatkov sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení:

§1

Úvodné ustanovenia

(1) Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej ako „nariadenie“) určuje výšku príspevkov zákonných zástupcov detí a žiakov a spôsob ich platby na čiastočnú úhradu nákladov v materských školách, v základných školách, v školských kluboch detí, v centrách voľného času, v školských jedálňach a výdajných školských jedálňach (ďalej aj ako „školské zariadenia“) v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka (ďalej ako „mestská časť“).

(2) Výšku stanoveného príspevku zverejní na verejne prístupnom mieste:

  1. a) v materskej škole jej riaditeľ,
  2. b) v základnej škole riaditeľ základnej školy, ktorej je školské zariadenie súčasťou.

(3) Príspevky sú príjmom rozpočtu mestskej časti.

§2

Materská škola

(1) Na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole prispieva zákonný zástupca dieťaťa mesačne sumou 75,00 eur na jedno dieťa.

(2) Za druhé a každé ďalšie dieťa, ktoré navštevuje materskú školu v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti, zákonný zástupca uhrádza mesačný príspevok sumou 37,50 eur. Do tohto počtu sa nezapočítava dieťa plniace povinné predprimárne vzdelávanie v materskej škole, za ktoré sa príspevok neuhrádza.

(3) Počas obmedzenej prevádzky materskej školy v mesiacoch júl a august prispieva zákonný zástupca na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy sumou vo výške 75,00 eur mesačne na jedno nezaopatrené dieťa. Za druhé a každé ďalšie dieťa, ktoré navštevuje materskú školu v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti, zákonný zástupca uhrádza mesačný príspevok v sume 37,50 eur. Do tohto počtu sa nezapočítava dieťa plniace povinné predprimárne vzdelávanie v materskej škole, za ktoré sa príspevok neuhrádza.

(4) Príspevok v materskej škole sa neuhrádza za dieťa v prípadoch stanovených osobitným predpisom.1)

(5) Príspevok v materskej škole je možné znížiť alebo odpustiť za dieťa, ktoré:2)

  1. a) v júli alebo auguste nedochádzalo do materskej školy a zároveň nebolo záväzne prihlásené na dochádzku do materskej školy,
  2. b) v čase prerušenia prevádzky materskej školy na základe rozhodnutia príslušného štátneho orgánu alebo zriaďovateľa; v týchto prípadoch uhrádza zákonný zástupca pomernú časť určeného príspevku.

(6) V prípade, ak je dieťa záväzne prihlásené na dochádzku do materskej školy v júli a auguste a dieťa do materskej školy vôbec nenastúpi, tak zákonný zástupca dieťaťa uhrádza plnú výšku príspevku za daný mesiac. To neplatí, ak dieťa do materskej školy nenastúpi zo zdravotných dôvodov na základe lekárskeho potvrdenia, ktoré predloží riaditeľovi príslušnej materskej školy alebo ak ho zákonný zástupca preukázateľne odhlási najmenej sedem kalendárnych dní pred nástupom do materskej školy.

(7) Za pobyt dieťaťa v materskej škole zriadenej mestskou časťou prispieva zákonný zástupca za celý kalendárny mesiac bez ohľadu na dĺžku pobytu dieťaťa v materskej škole v danom mesiaci.

(8) Ak zákonný zástupca dieťaťa požiada riaditeľa materskej školy o odpustenie príspevku za kalendárny mesiac, počas ktorého je dochádzka dieťaťa nepretržite prerušená zo zdravotných dôvodov dieťaťa na základe lekárskeho potvrdenia alebo z dôvodov vyplývajúcich z plnenia pracovných povinností zákonného zástupcu, tak riaditeľ materskej školy rozhodne o odpustení príspevku za daný kalendárny mesiac.

(9) Príspevok uhrádza zákonný zástupca dieťaťa materskej škole vopred podľa osobitného predpisu.3) V prvom mesiaci dochádzky dieťaťa do materskej školy sa príspevok uhrádza do desiateho dňa príslušného mesiaca.

1) § 28 ods. 6 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

2) § 28 ods. 7 školského zákona.

3) § 28 ods. 5 školského zákona.