Poplatky

PRÍSPEVOK ZA MATERSKÚ ŠKOLU

V zmysle VZN č. 3/2015 zo dňa 24.02.2015, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 1/2012 zo dňa 17.04.2012 o určení výšky príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka v znení VZN č. 4/2013 zo dňa 13.04.2013.

  • § 2 odsek 1

S účinnosťou od 01.04.2015 za pobyt dieťaťa v materskej škole prispieva zákonný zástupca dieťaťa mesačne:

 

za 1. dieťa príspevok 25 €

za 2. dieťa príspevok 22 €

za 3. dieťa príspevok 20 €

za 4. dieťa príspevok 15 €

za 5. dieťa príspevok 10 €

 

  • § 5 odsek 2

S účinnosťou od 01.04.2015 zákonný zástupca dieťaťa materskej školy uhrádza

príspevok na režijné náklady vo výške 0,30 €/deň/dieťa.

Príspevok na nákup potravín na jedno jedlo pre dieťa materskej školy

1,19 €/deň/dieťa + 0,30 €/deň/dieťa príspevok na režijné náklady = 1,49 €/deň/dieťa

 

  • § 5 odsek 6

S účinnosťou od 01.09.2015 príspevok na nákup potravín na jedno jedlo pre dieťa materskej školy je:

desiata  0,30 €           

obed  0,72 €        

olovrant  0,25 €

spolu :     1,27 € + 0,30 € režijné náklady =  1,57 €/deň/dieťa