Poplatky

ÚHRADA POPLATKOV V MATERSKEJ ŠKOLE

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka podľa § 15 ods. 2 písm. a) zákona

č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších predpisov, § 6 ods. 1 zákona  č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, § 6 ods. 24 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 28 ods. 5, § 114 ods. 6, § 116 ods. 6 a § 140 ods. 10 a § 142 a zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, čl. 38 písm. a) Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy v znení jeho dodatkov a na základe zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov sa uznieslo na tomto Všeobecne záväznom nariadení.

 

Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 4/2019 zo dňa 26.03.2019, ktorým sa mení a dopĺňa  Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2012 zo dňa 17.04.2012 o určení výšky príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka v znení Všeobecne záväzného nariadenia č. 4/2013 a Všeobecne záväzného nariadenia č. 3/2015.

Čl. I

Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2012 zo dňa 17.04.2012 o určení výšky príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka v znení Všeobecne záväzného nariadenia č. 4/2013 a Všeobecne záväzného nariadenia č. 3/2015 sa mení a dopĺňa nasledovne:

V §2 odsek 1 znie:

„ (1)  Za pobyt dieťaťa v materskej škole prispieva zákonný zástupca dieťaťa mesačne na jedno dieťa príspevok vo výške 30 €/mesiac/dieťa, ktorý sa znižuje na 2. dieťa o 3 € menej zo základnej  výšky príspevku, na 3. dieťa o 5 € menej zo základnej  výšky príspevku a na každé ďalšie dieťa kumulatívne menej zo základnej výšky príspevku. Zníženie príspevku sa neuplatní na dieťa, ktorého súrodenec navštevuje materskú školu a je rok pred začatím plnenia povinnej školskej dochádzky.“

2) Príspevok uhrádza rodič materskej škole vopred, najneskôr do 10. dňa v príslušnom kalendárnom mesiaci, s uvedením prideleného variabilného symbolu.

3)  Príspevok v materskej škole sa neuhrádza za dieťa ak:

  1. a) má jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky,
  2. b) rodič dieťaťa predloží riaditeľovi materskej školy doklad o tom, že je poberateľom

dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi podľa osobitného predpisu,

  1. c) je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu,
  2. d) má prerušenú dochádzku do materskej školy na viac ako 30 po sebe nasledujúcich

kalendárnych dní z dôvodu choroby alebo vážnych rodinných dôvodov preukázateľným

spôsobom,

  1. e) ktoré nedochádzalo do materskej školy v čase školských prázdnin alebo bola prerušená prevádzka materskej školy zapríčinená zriaďovateľom alebo inými závažnými dôvodmi; v týchto prípadoch uhrádza zákonný zástupca pomernú časť určeného príspevku.

4) Počas dochádzky dieťaťa do materskej školy v čase letných prázdnin rodič uhrádza plnú výšku príspevku podľa odseku 1).

Tieto zmeny nadobúdajú účinnosť dňa 1. mája 2019.