Deň materských škôl na Slovensku

Z iniciatívy Slovenského výboru Svetovej organizácie pre predškolskú výchovu (SV OMEP) vznikla myšlienka usporiadať Deň materských škôl na Slovensku. Minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Juraj Draxler na základe žiadosti SV OMEP prevzal záštitu nad Dňom materských škôl na Slovensku a nad všetkými sprievodnými aktivitami, ktorých iniciátorom je Slovenský výbor Svetovej organizácie pre predškolskú výchovu (SV OMEP).

Tento významný deň, nie len pre materské školy, ale aj pre náš štát sa bude organizovať každoročne 4. novembra.

Prečo sme sa rozhodli pre túto aktivitu?

Významným medzníkom v dejinách predškolskej pedagogiky na Slovensku sa stal dátum 4. november 1829. V tento deň vznikla a bola založená v Banskej Bystrici prvá detská opatrovňa na území Slovenska. Jej zakladateľkou bola grófka Mária Terézia Brunswická. Česť a vďaka patrí tejto grófke za to, že vystihla špecifikum didaktiky materskej školy už v jej počiatkoch: „Tieto malé deti tak vyučujú, že ani nevedia, že sa učili, a celý čas trávia tak, že si myslia, že sa len hrali.“

Ďalším dôležitým medzníkom v slovenskom inštitucionálnom predprimárnom vzdelávaní bolo schválenie zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorým bola materská škola zaradená do sústavy škôl, aj keď jej absolvovanie nie je zo zákona povinné.

Jedným z kľúčových dôvodov prečo podporiť myšlienku Dňa materských škôl na Slovensku je podpora Svetovej organizácie pre predškolskú výchovu (OMEP) a jej jednotlivých členských štátov. V našom širšom regióne najmä Poľského OMEP, ktorému Poľský parlament schválil v roku 2013 Národný Deň materských škôl (predškolského vzdelávania).

 

Tieto tri významné medzníky podnietili SV OMEP k myšlienke zvýrazniť význam, poslanie a opodstatnenosť materských škôl na Slovensku organizovaním celonárodných aj lokálnych organizovaných ale aj spontánnych aktivít, ktoré by materské školy, zriaďovatelia, rôzne inštitúcie a organizácie realizovali v priebehu jedného mesiaca od 5. októbra (deň prijatia Charty učiteľa je považovaný za Medzinárodný deň učiteľov) do 4. novembra (deň založenia I. detskej opatrovne na Slovensku) Deň materských škôl na Slovensku.